SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

SE SPORTOVNÍM A ZÁBAVNÍM PROGRAMEM PŘI JEDNODENNÍCH AKCÍCH, PŘÍMĚSTSKÝCH A POBYTOVÝCH TÁBORECH, SPORTOVNÍCH KURZECH A DALŠÍCH NABÍZENÝCH SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH SE SPORTYZLIN.CZ.z.s.

Souhlasím, aby můj syn / moje dcera, se zúčastnil/a sportovních aktivit, konaných na příměstském (pobytovém) táboře a jiných sportovních aktivitách pořádaných Sportyzlin.cz,z.s. Rodiče poučili své děti, že je nutné  dbát pokynů vedoucího. Vedoucí, nebo instruktor může v případě nevhodného chování nebo nečekané události (zranění) kontaktovat rodiče a ti si své dítě vyzvednou. Všechny akce pořádané Sportyzlin.cz,z.s. mají zajištěný zdravotnický dozor a instruktoři mají odpovídající školení pro práci s dětmi.

      Zákonný zástupce dítěte svým podpisem potvrzuje, že přihláška je závazná a že se seznámil s organizačními pokyny. Dále pak souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, výhradně pro vnitřní potřebu Sportyzlin.cz,z.s. Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře (případně hospitalizace v nemocnici), souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků. Souhlasím, aby mé dítě v případě úrazu bylo ošetřeno přítomným zdravotníkem organizované akce a převezeno osobním autem k lékaři. 

Sportyzlin.cz,z.s. nabízí široké veřejnosti sportovní programy jako jsou hry v přírodě, hry v tělocvičně, lanová technika, vodní turistika, cykloturistika, inline-bruslení, nordickwalking, tance, jezdectví, lyžařská škola, masérství, poradenství a školení. Místa, kde probíhají sportovní aktivity jsou po celém zlínském kraji a u pobytových táborů jsou to místa i v zahraničí. Naše auta, kterými přepravujeme Vaše děti a sportovní materiál jsou bezpečná s platnou technickou kontrolou. Tímto souhlasím, aby mé dítě bylo přepraveno osobním vozem na pořádanou akci Sportyzlin.cz,z.s.

Prohlašuji, že dítě je seznámené  a plně způsobilé  zúčastnit se tábora nebo jiné sportovní aktivity a dbát jeho pravidel. Účastníci sportovních programů a táborů jsou povinni: dbát pokynů instruktora, bez souhlasu se nevzdalovat z dohledu instruktora. S ostatními účastníky vycházet přátelsky, dbát na věkové rozdíly , pomáhat slabším, neprat se a chovat se slušně. Je zakázané nosit cenné nebo nebezpečné předměty, které by ohrozily zdraví ostatních účastníků. 

Prohlašuji, že můj syn/dcera nemá zdravotní problémy a může se zúčastnit celého sportovního programu.

Tento souhlas je platný po celou dobu účasti na sportovní aktivitě nabízené Sportyzlin.cz,z.s. 

Bezpečnost

Každá sportovní aktivita přináší svoje rizika. Naše sportovní aktivity jsou úměrné věku vašich dětí, jsou jištěné našimi proškolenými instruktory.  Pokud se účastník nechce některé sportovní části zúčastnit,  nevadí, na tuto krátkou část se může stát jenom divákem. Veškeré sportovní aktivity jsou předem připravovány a rizika bezpečnosti jsou u nás na prvním místě. V případě problému umíme rychle a bezpečně zasáhnout. 

1)  Příprava sportovního programu

Naší snahou je stmelit kolektiv  dětí a naučit účastníky něčemu novému co probudí zájem a zvědavost. Proto jsou sportovní aktivity úměrně spojené s výtvarnou dovedností a rozšíření kulturní mysli. Vedoucí jde svým jednáním příkladem celé skupince a proto veškeré hry probíhají pohromadě. Bez vědomí vedoucího se nesmí dítě od oddílu vzdálit. Tím se snižuje riziko úrazu na minimum, neboť děti jsou pod neustálou kontrolou. 

2) Zdravotní způsobilost

Před začátkem tábora nebo jiné pořádané akce Sportyzlin.cz,z.s. , rodičové podepíší potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas se zdravotní způsobilostí stavu Vašeho dítěte. Pokud má vaše dítě jakýkoli zdravotní problém, je potřeba s vedoucím nebo zdravotníkem probrat,  jaké konkrétní omezení se budou jejich dětí týkat (alergie, dieta, omezení zátěže, povinné léky, příp. psychické problémy apod.). Díky tomu můžeme nejen účinně kontrolovat, zda dítě užívá určené léky (zůstávají u zdravotníka), ale zároveň předcházíme zdravotním komplikacím. Velký důraz klademe na pitný režim, po celý průběh akce doplňujeme pitné flaštičky každého účastníka. 

V případě úrazu dítěte na táboře se organizace Sportyzlin.cz,z.s  řídí tímto postupem:

 • Hlavní vedoucí pořádané akce zajistí okamžitý převoz dítěte do nemocnice nebo přivolání první pomoci. Neprodleně bude informovat zákonného zástupce o vzniklé situaci.
 • Na vyžádání zákonného zástupce zašle organizace postup a formuláře úrazového pojištění pro řešení s pojišťovnou.
 • Zákonný zástupce vyplní formuláře a statutární zástupce organizace Sportyzlin.cz,z.s formulář orazítkuje a podepíše. Zákonný zástupce doručí dokumenty na pojišťovnu a domluví se na další komunikaci mezi pojišťovnou a zákonným zástupcem dítěte
 • Organizace zašle na pojišťovnu tyto dokumenty „Popis vzniku škodné události a uvedení příčiny“ a „Vyjádření Sportyzlin.cz,z.s. ke své odpovědnosti za vzniklou škodu“
 • Organizace Sportyzlin.cz,z.s. neodpovídá za úrazy vzniklé hyperaktivními dětmi jiným účastníkům pořádané akce. V těchto případech bude pojištění hrazeno rodiči hyperaktivního dítěte bez účasti organizace Sportyzlin.cz,z.s.

3) Stmelení kolektivu

Naší snahou je rozšířit dětem nejen oblast sportovních a výtvarných dovedností, ale především rozšířit oblast nových kamarádů, přátelských vztahů a naučit se podat ruku slabším jedincům. Proto se snažíme od samého počátku potlačit nesprávné jednání, posmívání  nebo šikanu. Ze zkušeností víme, že pokud má dítě „nabitý“ program, který uspokojuje jeho zájmy a záliby , tak  hledání nových kamarádů je tou nejjednodušší samozřejmostí. 

4) Proti čemu tvrdě bojujeme

Alkohol, drogy, sex – slova, při kterých asi každému z rodičů zatrne . Alkohol, drogy a předčasné sexuální aktivity představují větší hrozbu pro děti, které tráví větší část prázdninových dnů doma, bez dozoru rodičů, než pro děti, které mají po celý den připravený zábavný program na našich táborech či sportovních aktivitách. Důležité je otevřené jednání s dětmi, diskuse o těchto problémech a vysvětlení všech dopadů takového jednání. 

5) Vedoucí a instruktoři

Každý z členů našeho instruktorského týmu má za sebou mnohaletou zkušenost s prací s dětmi , přípravou různých zájmových aktivit. Naší vizitkou jsou tábory či jiné sportovní akce pořádané v minulosti a proto není pro vás nic jednoduššího než na základě doporučení některého z účastníků zjistit vše o naší aktivitě, o programu, o nás samotných. Budeme velmi potěšeni, pokud nám znovu projevíte důvěru a my se s vámi nebo vašimi dětmi znovu setkáme. 

6) Cenné věci

Na program nabízený Sportyzlin.cz,z.s. neberte cenné věci – hodinky, mobil, šperky, značkové batohy a podobně. Za jejich ztrátu organizátor neodpovídá. 

7) Storno podmínky

Organizace Sportyzlin.cz,z.s. postupuje  podle následujících storno podmínek:

 • storno do 42 dnů před začátkem pořádané akce – storno poplatek 10% ze základní ceny pořádané akce
 • storno do 21 dnů před začátkem pořádané akce  – storno poplatek 20% ze základní ceny pořádané akce
 • storno 14. – den před začátkem pořádané akce  – storno poplatek 50% ze základní ceny pořádané akce
 • storno – 1.den před začátkem pořádané akce  – storno poplatek 80% ze základní ceny pořádané akce
 • odchod z tábora – storno poplatek 100% ze základní ceny pořádané akce
 • v případě předčasného ukončení pořádané akce ze zdravotních důvodů jako jsou onemocnění, nevolnosti, zranění, přetížení, alergie a podobných důvodů dítěte během pobytového tábora, příměstského tábora nebo jiné akce pořádané Sportyzlin.cz,z.s.  vrátí  organizace poměrnou část z uhrazené platby tábora pouze po předložení dokladu podepsaného lékařem, kde se jasně uvádí neschopnost dítěte pokračovat na zaplacené akci. Částka bude vrácena se snížením o 500Kč (za administrativní činnost spojenou s pořádanou akcí) po vyúčtování všech táborů , nejpozději do 30.září daného roku. Pokud doklad lékaře nebude předložen do 14 dnů po předčasně ukončené akci na adresu organizace Sportyzlin.cz,z.s. (osobně nebo doporučenou poštou) bude účtován storno poplatek  ve výši 100% z uhrazené platby tábora.
 • Organizace Sportyzlin.cz,z.s. může vyloučit dítě v průběhu pořádané akce, pokud dítě hrubě porušilo program pořádané akce svým nevhodným jednáním – alkohol, sex, drogy, šikana, drzé jednání s vedoucím nebo trenérem, úmyslné ublížení nebo ohrožení zdraví jiného dítěte, opuštění pořádané akce bez vědomí vedoucích. V takovýchto případech bude účtován storno poplatek  ve výši 100% z uhrazené platby tábora.
 • Pokud byl u Sportyzlin.cz,z.s. uplatněn slevový kupón za tábor, tak tento kupón se předčasným odchodem účastníka z pořádané akce stornuje. Není možné tento kupón převést na jinou pořádanou akci nebo na jiného účastníka.
 • V případě, že díky vládním nařízením se pořádaná akce omezí nebo úplně zruší (tábory, zájmové kroužky, víkendové a jednodenní akce), tak Sportyzlin.cz,z.s. nebude účastníkům vracet zaplacené finance za pořádanou akci, ani nebude vypisovat náhradní termíny. 

8) Fotografie – Souhlasím se zveřejňováním fotografií pořízených při aktivitách Sportyzlin.cz,z.s. (v denním tisku, na internetových stránkách apod.).

9) Přihláška
Po vyplnění přihlášky v sekci „Přihláška“ Vám přijde na e-mail shrnutí přihlášky. Organizace Sportyzlin zapíše účastníka na seznam pořádané akce a odešle vyplněnou přihlášku s formulářem pro lékaře zákonnému zástupci. 
Tuto přihlášku si prosím vytiskněte a podepsanou odevzdejte v den nástupu na tábor spolu s kopií od lékaře (originál si nechejte pro školy v přírodě).

Závěrem

Děkujeme, jestli jste se dočetli až sem. Svědčí to o Vašem zájmu o bezproblémový a spokojený pobyt Vašeho dítěte na táboře nebo jiné pořádané akci. Našim cílem je především  pohoda, spokojenost  a bohaté vzpomínky vašich dětí na letní prázdniny se Sportyzlin.cz,z.s.